Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

KUNTATASON TASA-ARVOTIETOA

100 tasa-arvotekoa Uudellamaalla kerää kuntatason tasa-arvotietoa kuntien, päättäjien ja järjestöjen käyttöön. Kuntien toimintaa koskettaa monet kansalliset lait ja suositukset, mutta myös kansainväliset suositukset ja sopimukset sukupuolten tasa-arvosta. Keräämme näille sivuille tietoa kansainvälisistä ja kansallisista suosituksista sekä tasa-arvon edistämistä koskevasta tutkimuksesta. Oheen keräämme kuntatason tasa-arvotietoa yleisesti sekä kunnittain.

Keräämme myös hyviä kokemuksia ja esimerkkejä jo toteutuneesta tasa-arvotyöstä kunnissa ja kaupungeissa sekä tasa-arvoyhteistyöstä. Pyydämme Uudenmaan kuntia - kunnan tai kaupungin johtajaa, valtuustoa ja hallitusta - osallistamaan kaikki päätöksentekijät ja työntekijät hyvien esimerkkien keräämiseksi ja uusien tasa-arvotekojen ideoimiseksi yhdessä. Kutsumme myös järjestöt, puolueet ja kuntalaiset mukaan lähettämään tietoa kuntatason tasa-arvotyöstä. Jaamme tulosten perusteella kaikkiin Uudenmaan kuntiin, päättäjille ja naisjärjestöille tiiviin tietopaketin ja viestimme mediassa kuntien tasa-arvotoiminnasta. 

Naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi kunnissa tarvitaan 

  • Poliitikkojen ja johdon sitoutumista
  • Resursseja ja organisointia
  • Tietopohjaa ja analyysia
  • Tasa-arvolainsäädännön tuntemista
  • Motivointia ja viestintää
  • Päättäjien ja viranhaltijoiden koulutusta
  • Tasa-arvon ottamista osaksi päätöksentekoa, toiminnan ohjausta ja palveluja, seurantaa ja arviointia. (Kuntaliitto)


Lait ja suositukset:

Tasa-arvolaki:

Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia kuten kuntia edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Julkisilla viranomaisilla on siis lakisääteinen velvoite tasa-arvon valtavirtaistamiseen eli sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikissa toiminnoissa ja palveluissa. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Tasa-arvolaissa on kolmenlaisia säännöksiä: tasa-arvon edistämissäännökset, syrjinnän kiellot sekä oikeussuojaa ja valvontaa koskevat säännökset. 

Suomen lait ja politiikka:

Tasa-arvolain lisäksi kuntia ohjaa monet lait ja poliittisen ohjelmat. Ajankohtaiset hallituksen ohjelmat, suositukset ja ohjelmat koskien sukupuolten tasa-arvoa löytyvät kootusti THL:n Tasa-arvotiedon keskuksesta. Sivuilta löytyy mm. hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja samapalkkaisuusohjelma, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset, turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset, valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden päivitetty toimintaohjelma. Myös valtion kotouttamisohjelmassa käsitellään kotouttamiskysymyksiä myös sukupuolinäkökulmasta.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja (Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten tasa-arvosta paikallishallinnossa): 

Sitoumustaan naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi kunta voi vahvistaa allekirjoittamalla Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka on laadittu tasa-arvon edistämisen tueksi eurooppalaiselle paikallis- ja aluehallinnolle. Peruskirjan avulla kunnat ja maakunnat voivat vahvistaa sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen laajasti poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen tarjonnassa ja työnantajaroolissa sekä sukupuoleen perustuvassa väkivallan ehkäisyssä. Suomen Kuntaliitto suosittelee kaikille kunnille ja maakuntien liitoille peruskirjan hyväksymistä.  Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten tasa-arvosta paikallishallinnossa on hyväksynyt Uudellamaalla Uudenmaan liitto sekä kunnista Espoo, Helsinki, Kerava ja Vantaa. Peruskirja löytyy suomeksi ja ruotsiksi Kuntaliiton verkkopalvelusta. Tiivistetysti tietoa Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjasta löytyy myös Tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW 1979):

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta. Sopimus sisältää säännöksiä mm. kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista. Suomi antaa määräajoin kansallisen raportin CEDAW -komitealle, joka antaa suosituksia raportin perusteella. Komitea suosittelee myös, että sen loppupäätelmiä jaetaan asianmukaisessa muodossa paikallisyhteisöille, jotta päätelmät voidaanpanna täytäntöön.


Oppaita, tietoa ja tutkimuksia:

Kunnat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä (Suomen Kuntaliiton sivut tasa-arvosta):

Kuntalain mukaan kunta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sukupuolten tasa-arvo ja kuntalaisten yhdenvertaisuus sekä ihmisoikeuksien toteutuminen ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta. Kuntien tehtävä on edistää sukupuolten tasa-arvoa osana kaikkia tehtäviään: päätöksentekoa, toiminnan ohjausta ja johtamista, palveluiden järjestämistä ja tuottamista, työnantajatehtäviä sekä paikallisen elinvoiman vahvistamista. Kuntaliiton sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä, sukupuolivaikutusten arvioinnista (suvaus), toiminnallisesta tasa-arvosta ja tasa-arvosuunnittelusta. Kuntaliitto tukee kuntien tasa-arvotyötä.

Tasa-arvon edistäminen kunnissa (Tasa-arvotiedon keskuksen kuntasivut):

Kunnilla ja maakunnilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet sukupuolten tasa-arvon toteutumisen turvaamiseen asukkaidensa arjessa. Tasa-arvolain mukaisesti kuntien viranomaisia koskee yleinen sukupuolten tasa-arvon edistämisen velvoite. Lisäksi tulee ottaa huomion lakisääteiset kuntaa työnantajana ja opetuksen järjestäjänä koskevat tasa-arvosuunnitteluvelvoitteet sekä kuntien tehtävät muun muassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyössä ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventajina. Tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta löytyy tietoa näistä aiheista.

Tasa-arvo ajan tasalle (Opas tasa-arvon edistämiseen kunnissa, Suomen Kuntaliitto):

Oletko kunnan tai maakunnan luottamushenkilö tai vaaleissa ehdolla näihin tehtäviin? Työskenteletkö kunnan tai maakunnan tehtävissä? Oletko tasa-arvosta kiinnostunut kansalainen? Haluatko, että kotikuntasi tai maakuntasi panee vauhtia tasa-arvokehitykseen? Ryhdy toimeen, jotta allekirjoittaisitte Eurooppalaisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan paikallishallinnossa. Allekirjoittajakunta tai -maakunta sitoutuu toimimaan sen hyväksi, että lain kirjain muuttuu eläväksi tasa-arvotyöksi arkielämän kaikilla osa-alueilla. Kuntaliitto suosittaa tasa-arvon peruskirjan hyväksymistä ja allekirjoittamista. Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntia edistämään tasa-arvoa tarjoamalla Eurooppalaiseen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjasta uuden pika-oppaan Tasa-arvo ajan tasalle avulla. Tästä julkaisusta saat yleiskuvan asiasta sekä toimintaohjeet.

Kunnat ja maakunnat voivat edistää tasa-arvoa tekemällä päätöksiä, jotka lisäävät tasa-arvoa esimerkiksi julkisen liikenteen ratkaisuissa ja päiväkotien toiminnassa. Ne voivat myös huolehtia siitä, että keskustat ja puistot ovat yhtä turvallisia miehille ja naisille ympäri vuorokauden. Julkisina työnantajina kunnat ja maakunnat voivat näyttää esimerkkiä tasa-arvon edistämisessä. Hankinnoilla voidaan edistää tasa-arvoa edellyttämällä, että tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oltava ajantasainen tasa-arvosuunnitelma. Tietoista tasa-arvon edistämistä on myös kieltäytyä tekemästä päätöksiä, jotka suoraan tai välillisesti heikentävät tasa-arvoa. 

Dags för jämställdhet

Är du förtroendevald en kommun eller ett landskap eller kandiderar dui valet? Är du anställd i en kommun eller ett landskap? Är du som medborgareintresserad av jämställdhet mellan könen? Vill du att din hemkommuneller ditt landskap ska sätta fart på utvecklingen av jämställdhet?Börja jobba för att Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellankvinnor och män på lokal och regional nivå ska undertecknas. De som undertecknardeklarationen förbinder sig att arbeta för att lagens bokstav skaomsättas i ett levande jämställdhetsarbete på alla områden i vardagen.Kommunförbundet rekommenderar att deklarationen antas och undertecknas.Publikationen ger en översiktlig bild av jämställdhetsfrågan ochförhållningsregler.

Työkaluja tasa-arvon edistämiseen (Tasa-arvotiedon keskus ):

Oppaita ja oheita sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen, sukupuolitietoiseen budjetointiin, tasa-arvoanalyysiin ja tilastointiin sukupuolen perusteella. Tasa-arvosuunnitteluun löytyy oppaat työpaikoille ja oppilaitoksiin. Lisäksi sivuilla on hankkeissa tuotettuja työkaluja ja materiaaleja tasa-arvon edistämisen tueksi aihepiireistä kasvatus ja koulutus, työelämä sekä miehet ja isyys.

Työnantajan on edistettävä tasa-arvo (KT Kuntatyönantajien tasa-arvotietoa):

Tasa-arvo on pysyvä osa modernia henkilöstöhallintoa. Tasa-arvoisen päätöksenteon tärkeys korostuu henkilöstöä palkattaessa ja henkilöstön palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä. Työnantajalla on tasa-arvolain 6 §:n mukaan yleinen velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävien työnantajien on lain mukaan laadittavatasa-arvosuunnitelma vähintään joka toinen vuosi. Laki koskee sekä työ- että virkasuhteessa olevia. Kuntatyönantajien sivuilta löytyy tietoa sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, tasa-arvolaista, tasa-arvosuunnitelmasta ja palkkakartoituksesta sekä samapalkkaisuusohjelmasta mm. tasa-arvosuunnittelun tarkastuslista.

Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille. Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin (WoMin julkaisu):

Opas kertoo sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä kuntien sekä valtion alue- ja paikallishallinnon toiminnoissa ja palveluissa. Oppaassa kuvataan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen työvaiheet sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä sen käynnistämisestä ja toteuttamisestaSukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintoja ja palveluja, jotka vastaavat paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeita. Se vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja resurssien tarkoituksenmukaisempaa kohdentamista.

Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille (WoMin julkaisu STM:lle):

Tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoliidentiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tietopaketti tarjoaa tasa-arvolain uudistuksen käytäntöön viemisen tueksi tietoa sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa. Tietopaketti esittelee mm. kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille.

Kuka ottaa vastuun? Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutuminen (Amnestyn kuntaselvitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta):

Amnesty selvitti kuntapäättäjien ja johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimista. Amnestyn tutkimuksessa selvitettiin, miten naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät ihmisoikeusvelvoitteet toteutuvat kuntien päätöksenteossa ja väkivaltatyön käytännöissä. Vastauksia saatiin 118 yhteensä 88 kunnasta. Useiden kuntapäättäjien tiedoissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on vakavia puutteita, mikä heijastuu palveluiden tasoon ja riittämättömiin budjetteihin. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen vakavimpia ihmisoikeusloukkauksia. Ilmiön tunnistaminen on ensimmäinen askel riittävien ja oikeanlaisten palveluiden turvaamiseksi. Palveluiden saatavuudessa on asuinpaikasta tai esimerkiksi vähemmistöön kuulumisesta johtuvia eroja. Selvitys sisältää suosituksia kunnille. 

Kestävää tasa-arvoa - naisten ja miesten tasa-arvo käytännössä (Kuntaliiton video):

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on perusoikeus. Kyse on kuitenkin myös tehokkuudesta ja laadusta. Videossa kerrotaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteuttamisesta julkisissa palveluissa, jolla parannetaan sekä kuntalaisten hyvinvointia että koko kunnan toimintaa. Videolla esitellää esimerkkejä Ruotsista. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 kunnissa (YK-liiton tukema opetusmateriaali suomeksi ja englanniksi):

Yhdistyneissä kansakunnissa valtioiden hyväksymä kestävän kehityksen agenda 2030 koskee myös Suomen kansallista politiikka - myös kuntatasolla.  Tavoite 5. sukupuolten tasa-arvo sisältyy osioon Hyvän elämän avaimet - kulttuurinen kestävyys. Sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta ja edistämisestä kunnissa löytyy esimerkkejä ja tietoa koskien mm. budjetoinnista ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Samassa osiossa myös kestävät kaupungit ja koulutus. Suomen YK-liitto ja mobiilioppimispalvelu Funzi ovat yhdessä toteuttaneet kestävän päätöksenteon mobiilioppimiskokonaisuuden. Kaikille maksuton kurssi esittelee kestävän kehityksen tavoitteet ja tukee niiden edistämistä paikallistasolla, suomalaisissa kunnissa.

Euroopan tasa-arvoinstituutti (The European Institute for Gender Equality, EIGE):

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on EU:n virasto, jonka tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. Se tekee aiheeseen liittyvää tutkimustyötä, kerää tietoja ja levittää hyviä käytäntöjä. EIGE tarjoaa tietoa kaikille sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille tahoille. Sivustolta löytyy  tasa-arvoindeksi, joka mittaa sukupuolten välisen tasa-arvon kehitystä kahden vuoden välein; sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevä verkkosivusto, johon on koottu tietoa sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta yhteiskunnan eri aloilla; tasa-arvotilastojen tietokanta, joka tarjoaa aiheeseen liittyvää tilastotietoa; tasa-arvosanasto ja -tesaurus, jotka avaavat sukupuolten välisen tasa-arvon käsitteitä ja materiaalipankki – 500 000 asiakirjan verkkoarkisto, jonka julkaisuista kaikki eivät ole vapaasti saatavilla muualla. Sivusto on englanninkielinen ja tarjoaa myös kuntia koskevaa tasa-arvotietoa eri maista - myös Suomesta.

Sukupuolten tasa-arvo paikallisessa elämässä (CEMR – Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö):

Sukupuolten tasa-arvo paikallisessa elämässä (Equality of women and men in local life) on Euroopan kuntaliittojen kattojärjestön CEMR:n toimintalue, josta löytyy omat teemasivut. CERM lanseerasi Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan vuonna 2006 sekä Peruskirjan toteutumista valvovan ja edistävän observatiorion vuonna 2014. Sivuilta löytyy peruskirjan allekirjoittajamaat sekä kuntia koskevaa tasa-arvotietoa eri muodoissa. 


Tasa-arvon kuntavaalit 2017

Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Kunnissa päätetään monien peruspalvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, joukkoliikenteen ja liikuntapalvelujen järjestämisestä. Kaavailtujen sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kunnille jää myös velvoite edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Kommunalvalet hålls den 9.4.2017. I kommunerna fattas beslut om hur man ordnar basservice så som småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, kollektivtrafik och motionstjänster. Efter den planerade vård- och landskapsreformen är kommunerna också skyldiga att främja hälsa och välmående.

Kuntavaalit 2017 (Tasa-arvotiedon keskus):

THL:n Tasa-arvotiedon keskus kerää kuntavaaleissa tärkeää tasa-arvotietoa mm. sukupuolten tasa-arvon edistämisestä vaaleissa ja puoleiden vaaliohjelmien tasa-arvotavoitteet. Lisäksi Tasa-arvotiedon keskus kerää Tietoa ja työkaluja kuntien tasa-arvotyön tueksi- sivustolle tietoa edistämistoimista, joita ovat sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, tasa-arvosuunnittelu, syrjintään puuttuminen ja positiiviset erityistoimet. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton kuntavaalitavoitteet:

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 400 000 jäsentä. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen. Kuntavaalitavoitteet on laadittu yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Kuntavaalitavoitteet koskevat päätöksentekoa, kasvatusta, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä, vapaa-aikaa, julkista tilaa sekä sote-palveluita.

#TASA-ARVOVAALIT - #JÄMSTÄLLDHETSVAL - TANE kuntavaaleissa / i kommunalvalet 2017:

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #TASAARVOVAALIT -kampanja nostaa sukupuolten tasa-arvon kuntavaalien ykkösteemaksi. Kampanjan tavoitteena on tuottaa ehdokkaille ja äänestäjille tietoa kuntien tasa-arvoon liittyvistä velvoitteista ja kannustaa tulevia kuntapäättäjiä tasa-arvon aktiiviseen edistämiseen. Kampanja etenee tasa-arvolain tarkastelusta sektorikohtaisiin haasteisiin ja hyviin käytäntöihin.

Delegationen för jämställdhetsärendens kampanj #JÄMSTÄLLDHETSVAL lyfter fram jämställdhet mellan könen som kommunalvalets viktigaste tema. Kampanjens mål är att förse kandidater och väljare med information om kommunernas skyldigheter i jämställdhetsfrågor, och att uppmuntra blivande kommunala beslutsfattare att aktivt jobba för ökad jämställdhet. Inledningsvis granskar kampanjen jämställdhetslagen och går sedan in på sektorspecifika utmaningar och god praxis.

Kuntavaalipaneeli, #TASA-ARVOVAALIT / Kommunalvalsdebatt, #JÄMSTÄLLDHETSVAL:
TANE ja  Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry järjestävät kuntavaalipaneelin 1.3.2017 klo 17-19.  Diskussionen förs på sociala medier, och dessutom på en kommunalvalsdebatt onsdagen den 1.3.2017; debatten arrangeras av Delegationen för jämställdhetsärenden och Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry. Ilmoittautumiset TANE:n sivuilla.

100 tasa-arvotekoa -hankkeen kumppaneina toimivien puolueiden naisjärjestöjen kuntavaalitavoitteet ja ohjelmat:

Demarinaiset

KD Naiset

Keskustanaiset

Kokoomusnaiset

Perussuomalaiset Naiset

Svenska Kvinnoförbundet

Vasemmistonaiset

Vihreät Naiset

 
 
 
 
login Synergia Foxy