Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

Työpaikat ja ammattiliitot

Selvitykset ja kyselyt

Selvitysten avulla voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, miten eri sukupuolten edustajat ovat jakaantuneet eri tehtäviin työyhteisöissä (ammatit, tehtävänimikkeet, johtotehtävät) tai miten työ jakaantuu suhteessa työaikaan. Anonyymeilla kyselyillä voidaan selvittää, miten työntekijät kokevat tasa-arvon toteutuvan työyhteisössä.

Jos selvityksessä tai kyselyssä nousee esille epäkohtia, pohtikaa, miten tilannetta voisi jatkossa tasapainottaa.

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Tasa-arvosuunnitelma auttaa kehittämään organisaation tasa-arvoa tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Suunnitelma ja siihen sisältyvä palkkakartoitus ovat lakisääteisiä työpaikoilla, jotka työllistävät pysyvästi yli 30 henkilöä. Suunnitelman laatimisessa ja tavoitteiden asettamisessa voi hyödyntää työpaikan nykyistä tasa-arvotilannetta kuvaavaa selvitystä.

Tasa-arvosuunnitelman laatimisessa pääsee alkuun esimerkiksi THL:n ja tasa-arvovaltuutetun sivuilta löytyvien tietojen ja linkkien avulla.

Koulutukset ja keskustelutilaisuudet

Yhteiset koulutukset ja muut tilaisuudet ovat kaikille työyhteisön jäsenille mahdollisuus oppia ja keskustella siitä, miten tasa-arvon toteutumista voisi tukea ja edistää työyhteisössä. Koulutuksen tai keskustelun pohjana voi hyödyntää työpaikan nykyistä tasa-arvotilannetta kuvaavaa selvitystä. Koulutuksen aihe voi olla esimerkiksi seksuaalisen häirinnän kitkeminen, sukupuolinormien purkaminen tai viestinnän kehittäminen entistä tasa-arvoisemmaksi.

Kun mahdollisimman moni työyhteisön jäsen osallistuu koulutukseen, on tasa-arvon edistämisestä mahdollista tehdä kaikkien yhteinen projekti. Koulutus on näin ollen hyvä järjestää osana työpäivää.

Tasa-arvokoulutuksia voi tilata esimerkiksi konsulttipalvelujen tarjoajilta.

Keskustelussa on tärkeää varmistaa turvallinen ilmapiiri kaikille osallistujille. Huolehtikaa, että keskustelu on asiallista eikä vähättele kenenkään mahdollisia syrjintäkokemuksia.

Mentorointiohjelmat

Mentoroinnin avulla osallistujat voivat pohtia työelämää, omia onnistumisiaan ja haasteitaan sekä tavoitteitaan ja vahvuuksiaan. Mentorointi on myös keino verkostoitua, siirtää eteenpäin niin sanottua hiljaista tietoa ja tukea työyhteisön yhteisöllisyyttä. Mentorointiohjelman voi järjestää esimerkiksi naisille, jotka haluavat edetä urallaan, sillä naisille ei välttämättä ole tarjolla vastaavia verkostoitumismahdollisuuksia kuin miehille. Kun mentorointia järjestetään työajalla, mahdollistetaan myös perheellisten työntekijöiden osallistuminen.

Sokkorekrytoinnit

Tiedostamattomat asenteet ja mielikuvat vaikuttavat siihen, ketä kutsutaan haastatteluun ja palkataan työhön. Naisten tiedetään menestyvän rekrytointiprosessissa miehiä huonommin, vaikka heillä olisi näiden kanssa yhtäläiset tiedot ja taidot. Sokkorekrytointi on keino vähentää ennakkoasenteiden merkitystä ja edistää sitä, että työntekijät valitaan aidosti osaamisensa ja kokemuksensa perusteella.

Avoimet palkkatiedot

Naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo ei vielä toteudu Suomessakaan. Palkka-avoimuus on keino edistää palkkatasa-arvoa ja puuttua palkkasyrjintään. Avoimet palkkatiedot lisäävät organisaation läpinäkyvyyttä ja siten myös työyhteisön keskinäistä luottamusta sekä työntekijöiden motivaatiota. Lue lisää suomalaisyritysten palkka-avoimuuteen liittyvistä kokemuksista.

Työpaikkojen tasa-arvolähettiläät

Ammattiliitot voivat kannustakaa henkilöstön edustajia ryhtymään tasa-arvolähettiläiksi omilla työpaikoillaan. Tasa-arvolähettiläät voivat edelleen haastaa työnantajiaan entistä parempaan tasa-arvotyöhön esimerkiksi tästä vinkkilistasta löytyvien ideoiden avulla.

 
 
 
 
login Synergia Foxy