Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

#tasaarvoteot

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että tasa-arvo yhdistetään tekemiseen ja konkreettisiin toimiin pelkän arvopuheen sijaan. Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä eri kumppanien kanssa aloitteita, kampanjoita ja tilaisuuksia, joilla edistetään ja nostetaan esiin tasa-arvotyötä. Lisäksi kannustetaan toimijoita tasa-arvotekoihin.

Hankkeen vastuutahoina ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Työtä seuraa korkeatasoinen foorumi, jonka jäsenet omalla sitoutumisellaan ja asiantuntemuksellaan edistävät hanketta ja siten sukupuolten tasa-arvoa Suomessa.

Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi sitä tukevat eri yhteistyökumppanit.

Vuosien 2020–2022 aikana hanke keskittyy erityisesti kolmeen keskeiseen sukupuolten tasa-arvoon liittyvään teemaan: 

Naisten johtajuus

Naisia toimii yhteiskunnan ja talouden johtopaikoissa edelleen miehiä vähemmän. Esimerkiksi kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on naisia, mutta naisten osuus kunnanjohtajista on vain 25 prosenttia. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä on 29 prosenttia ja liiketoimintojen johdossa toimivista johtoryhmän jäsenistä naisia on 12,6 prosenttia.

Tavoitteemme: Johtajanaisten määrä kasvaa ja he ovat myös hyvin verkostoituneita, jolloin keskinäinen tuki ja uusien naisten mukaantulo helpottuu.

Tasa-arvo mediassa

Medialla on merkittävä mielipidevaikuttajan rooli yhteiskunnassa. Naisia on suomalaisessa mediassa esiintyvistä henkilöistä noin kolmannes, asiantuntijarooleissa esiintyvistä vielä vähemmän. Vihapuhe ja maalittaminen ovat uhka niin toimittajille kuin mediassa esiintyville ja siten uhka sananvapaudelle ja demokratialle. Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen selvityksen mukaan naisten ja miesten kohtaama nettiviha on erilaista ja naiset kohtaavat enemmän seksismiä ja seksuaalista uhkailua.

Tavoitteemme: Mediassa nähdään enemmän naisia myös perinteisesti miesvaltaisissa teemoissa, kuten talous ja urheilu. Medioilla on myös työkaluja tukea naisten ja vähemmistöjen osallistumista julkiseen keskusteluun. 

Naiset ja teknologia

Suomessa naisten osuus tekniikan alan koulutuksen aloittaneista on Pohjoismaiden pienin ja OECD-maiden pienimpiä: tekniikan aloilla 19 prosenttia ja ICT-aloilla vain 15 prosenttia. Ammattialojen eriytymisellä on useita epäsuoria vaikutuksia: se vaikuttaa esimerkiksi teknologia-alan tuotekehitykseen, palkkaeroihin ja sitä kautta myöhemmin eläkkeisiin.

Tavoitteemme: Teknologia-ala ja oppilaitokset näkevät moninaisen opiskelija- ja ammattikunnan tärkeyden ja toimivat sen varmistamiseksi. Näin koulutuksen segregaatio lievittyy.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke on yhteisöille erinomainen mahdollisuus sekä kehittää toimintaansa että saada siitä tunnustusta. Haasta yhteisösi ja ole mukana luomassa tasa-arvoisempaa Suomea!


Tasa-arvoteot ovat konkreettisia toimia tasa-arvon eteen

Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvoteot toimivat hyvinä käytänteinä ja esimerkkeinä yhä uusille organisaatioille.

Tasa-arvotekoja ovat tehneet niin yritykset, kaupungit, valtion laitokset, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, tiedotusvälineet kuin työmarkkinajärjestöt. 

Käytännössä tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi isyysvapaiden käytön tukemista, palkkojen avoimuuden edistämistä, maahanmuuttajanaisten erityistarpeiden huomioimista tai tasa-arvosuunnitelman luominen. Tasa-arvoteko voi olla tutkimus, selvitys, kampanja, koulutus, mentorointiohjelma, tapahtuma, taidetta, kiertueita, verkkopalveluita tai paljon muuta. Teko voi olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen, kunhan lopputulos lisää sukupuolten tasa-arvoa.

Kunkin tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus on teon tekijän vastuulla. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke tarjoaa ideointi- ja neuvontatukea. Teoista tiedotetaan hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavilla.

Tutustu ja inspiroidu jo tehdyistä teoista ja ilmoita oma tekosi mukaan osallistu-sivulla. 
 
 
 
login Synergia Foxy